برای جلوگیــری از ضــرر،
هیچ وقت دیـــر نیست

سامانه خدمات تصدیق هویت به شما کمک می کند تا در زمان استفاده از خدمات اینترنتی ، بطور مثال خرید های اینترنتی ، از شفاف بودن هویت شخص مقابل مطمئن شوید.

استارتاپ ملی

خلاقانه

هدف گرا

پکیج کامل

مزایای نخستین سامانه خدمات تصدیق هویت اینفــوچک

حمایت شده توسط
بهتـــرین ها

اینفــوتک چگونه کار می کند ؟

روند کار ما بسیار ساده است ، کار شما فقط در ۴ مرحله انجام خواهد شد.

۱

ثبت درخواست

شماره تلفن همراه شخص مورد نظر خود را بفرستید
۲

دریافت اطلاعات

شخص مورد نظر مشخصات خود را تکمیل می کند
۳

تطبیق و بررسی

اطلاعات جهت بررسی به مراجع ارسال می شود
۴

انجام شد!

نتیجه در دسترس شماست.