درباره ما

ما
ابزاری برای موفقیت شما
ساخته ایم و از آن خرسندیم

 

یک محصول دیگر از گروه شتسا

شرکت تحقیق و توسعه سرمایه ایرانیان خلیج فارس

khalagh
۲۱+سال تجربه
۲۸+کارشناس مجرب مستقیم و غیر مستقیم
۳۱+پروژه تکمیل شده
۹۹%رضایت مشتری

نتایج ما

آنچه که در تمامی سال های فعالیت ما ، برای خود ما به اثبات رسیده است، بیانگر توان و همت ما برای انجام کار های بزرگ است.

۹۰%

توسعه محصول

۹۷%

نیازسنجی

۸۹%

تحقیق و توسعه

۹۲%

تخصص